Renk kartelası, tablo, geometrik model, grafik vb. koordinatlarla hazırlama

Diyelim ki bir iç mimari proje paftası sunmamız gerekiyor ve renk kartelasını hazırlayacağız. Projelerde sürekli renklerin değiştirildiğini düşünürsek Processing gibi bir programda kartelamızı hazırlamak oldukça pratik. Cad vb. bir programla uğraşmak yerine koordinatları kullanarak aşağıdaki gibi bir strüktüre renklerimizi yerleştirebiliriz. Öncelikle arkaplanımızı hazırlayarak karelerimizi çizmeye başlıyoruz. Ben 16 kare çizdim. Fill komutuyla istediğimiz renklere boyuyoruz. Bilgisayar kodlarımızı satır satır okuduğu için Fill komutunu kullandığımızda, sonraki satırların tümünü aynı renge boyuyor. Her karenin üstüne yerleştirdiğim fill komutu aslında boyanmış yüzeyin üstünü tekrar boyuyor. Kod strüktüründe hangi kare hangi satıra denk geliyor yazdım. Karelerimizi bir ızgara sistemi gibi düşünüp içlerine elipsler daireler çizerek farklı amaçlar için de kullanabiliriz.

void setup(){
size(500, 500);
background(255);
smooth();

rectMode(CENTER);
stroke(115);
fill (100, 30, 22);
rect(100, 100, 100, 100); // ilk kolon 1.kare
fill (146, 43, 33);
rect(100, 200, 100, 100); // ilk kolon 2.kare
fill (192, 57, 43);
rect(100, 300, 100, 100); // ilk kolon 3.kare
fill (230, 176, 170);
rect(100, 400, 100, 100); // ilk kolon 4.kare

fill (81, 46, 95);
rect(200, 100, 100, 100); // ilk satir 2. kare
fill (243, 156, 18);
rect(300, 100, 100, 100); // ilk satir 3. kare
rect(400, 100, 100, 100); // ilk satir 4. kare

rect(200, 200, 100, 100); // ikinci satir 2. kare
fill (46, 204, 113);
rect(300, 200, 100, 100); // ikinci satir 3. kare
rect(400, 200, 100, 100); // ikinci satir 4. kare

rect(200, 300, 100, 100); // ucuncu satir 2. kare
rect(300, 300, 100, 100); // ucuncu satir 3. kare
rect(400, 300, 100, 100); // ucuncu satir 4. kare

fill (39, 55, 70);
rect(200, 400, 100, 100); // dorduncu satir 2. kare
fill (128, 139, 150);
rect(300, 400, 100, 100); // dorduncu satir 3. kare
fill (135, 54, 0);
rect(400, 400, 100, 100); // dorduncu satir 4. kare

}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store