Processing’te Radyan ve Pi Dönüşümleri

Programlayarak tasarlarken dikkat edilmesi gereken bir nokta, Processing’in Pi sayısından (3.14159265359) tanıdığımız Radyan birimini kullanmasıdır. Aşağıdaki görselde, dairenin içindeki rakamlar açısal dereceleri belirtirken, Processing’te yazılması gereken kodları belirttim. Örneğin, 0 derece, TWO_PI yazılarak koda tanımlanır. 180 derece içinse PI yazılması gerekir. Kısayollar sayesinde, örneğin çeşitli mimari birimleri hareket ettirirken ya da çizim yaparken hızlanabilir, hassas ölçülerle çalışabiliriz.

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store