Processingle Mimari Tasarım

Bunca zamandır böyle bir blogum olduğunu unutmam hiç iyi bir şey olmadı :S. Tesadüfen bulmamsa harika oldu :) Daha önce paylaştığım kod strüktüründen yukarıdaki mimari tasarım paftası çıktı. 3 farklı boyut ve kenardaki şekillerin her biri bir yaşam birimini oluşturdu. Duvar sayısına göre içinde bulunan yatak sayısı da değişiyor. Demografik yapıya göre kullanıcılarla buluşuyor. Bütün tasarımını kendim hazırladım. Maket fotoğraflarını bulabilirsem önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Bu süre içinde robotlarla ve makine öğrenimi ile ilgilenmeye başladım :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store