Processing ile Uygulama Yaratmak

İki dakikalık olan bu işlem, yarattığınız projeleri saklamanın muhteşem bir yolu. Öcelikle kodunuzu bir dosyaya kayıt etmelisiniz. Sonrasında, dosya: File menüsünden ulaşılan uygulamayı dışarıya aktar: Export Application seçeneği seçilmeli. Çıkan ayar menüsünden ise Mac, Windows ya da Linux platformlarından birini seçmelisiniz. Sunum modunu seçmek daha şık olabilir. Uygulamanız hazır :)

Benim yarattığım küçük uygulamanın kodunu buraya bırakıyorum. Line satırındaki parametreleri değiştirerek çizgilerin odak noktası belirlenebilir.

void setup () {
size(600, 800);
}

void draw () {
if (mousePressed) {
line (mouseX, mouseY, 300, 400);
}
}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store