Loop içine çizdiğimiz karelerin üstüne doğru koordinatlarda çizgileri eklersek bilim kurgu dergi kapağı benzeri bir doku elde edebiliyoruz. Fill bölümüne eklenen 4. parametrenin transparanlığı belirlediğini biliyoruz. İlk bölümde tanımladığımız x tamsayısını x++ ile arttırarak karelerin opaklığını arttırabiliyoruz.

Kod:

int x = 50;

void setup() {
size(600, 600);
background(101, 101, 101);
for (int a=10; a<=height; a +=40) {
for (int b=10; b<=width; b +=40) {
fill(179, 255, 179,x++);
strokeWeight(0.2);
rect(a,b,20,20);
//ellipse(a, b, 20, 20 );
stroke(255);
line(a, b, 300, 300);
line(a+20,b,300,300);
line(a, b+20,300,300);
line(a+20,b+20,300,300);
}
}
saveFrame(“pic.jpg”);
}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store