Dairelerle oynamak, loop, ellipse, stroke

Bu gün Reas ve Fry’ın kitabında (46,47. sayfalar) belirtilen loop ile daire çizimi alıştırmaları ile oynadım. Loop ve pafta hizzalamalarını anlamak için oldukça faydalı bir alıştırma. Aşağıya yorumlarımı da yazdığım kodu bırakıyorum.

size(400, 400);
noStroke();
background(255);

noStroke(); //dairelerin kontür çizimi

//sayfanın kenarlarında yer alan daireler
for (int y = 0; y < height+ 40; y += 40) {
fill(211); //gri
ellipse(0, y, 40, 40);
}
for (int x = 0; x < width+ 40; x += 40) {
fill(255, 240, 245 ); //pembe
ellipse(x, 0, 40, 40);
}
//Aşağıdaki y’de hizzalama amaçlı küçük bir numara var. Diğer loop bölümlerinde değişken 0 ile başlamıştı
for (int y = 40; y < height ; y += 40) {
fill(211); //gri
ellipse(400, y, 40, 40);
}
for (int x = 0; x < width+ 40; x += 40) {
fill(15, 140,23); //yesil
ellipse(x, 400, 40, 40);
}

//Sayfanın ortasındaki daireler
fill(255, 240, 245); //pembe
ellipse(200, 200, 300, 300);

fill(255);//beyaz
ellipse(170, 200, 200, 200);

fill(211);//gri
ellipse(220, 200, 100, 100);

//Aşağıda kontür çiziminin açık ve kapalı olduğu durumlar incelenebilir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store