Dün öğrendiğim loop’tan güzel duvar kağıtları yapabildiğimi öğrendim. Bu da loop içinde loop kodlayarak olabiliyor. for(){for(){}} şeklinde loop içinde loop strüktürü kurduğumuzda bilgisayar şunu anlıyor: for(x bir tamsayı, kriterlerine uygunluğunu test et, güncelle(y bir tamsayı, kriterlerine uygunluğunu test et, güncelle)). Bu sayede ekranımıza tam sığdırabileceğimiz harika dokular elde edebiliyoruz. Renklerimi https://coolors.co/app/e6cfcc-d2d1d2-a7c0de-81a4ed-8f8892 linkinde yer alan harika renk oluşturucudan seçtim. Space tuşuna bastığınızda yeni renk kombinasyonları elde edebiliyorsunuz.

Processing’in anladığı işaretlerin en önemlileri:

> Büyüktür

<Küçüktür

<=Büyük eşit

>=Küçük eşit

==Eşit

!=Eşit değil

Kurcalamak isteyenler için kodum:

void setup() {
size(600, 600);
background(210, 209, 210);
for (int y=0; y<=height; y+=40) {
for (int x = 0; x<=width; x +=40) {
fill(230, 207, 204);
ellipse (x, y, 40, 40);
//rect(x,y,40,40);
fill(167, 192, 222);
// rect(x+5,y+5,30,30);
ellipse (x, y, 30, 30);
fill(129, 164, 237);
//rect(x+10,y+10,20,20);
ellipse (x, y, 20, 20);
fill(210);
//rect(x+15,y+15,10,10);
ellipse (x, y, 10, 10);
saveFrame(“pic###.jpg”);
}
}
}

Aynı kodun karelerle oluşturduğu doku:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store