Nur topu gibi bir bug’ım oldu :) Kendisini sol üst köşede görebilirsiniz. Yolunda gitmeyen, kodlamadığını sandığın halde kodladığın şeylere bug deniyor.

Processing’te öğrendiklerim:

1. bir int değeri tanımlamak oldukça pratikmiş. Örneğin burada başta tanımladığım l değeri karelerimin kenar uzunluğunu ifade ediyor. Animasyonumda ++ yazarak bu uzunluğu giderek arttırabiliyorum.

2. Bir tuşa basınca şunu yap komutu: keyPressed() Karelerin hepsini kaydetmek yerine Processing’te oluşturduğumuz tasarımın belirli zamanlardaki durumunu kaydetmek istiyorsak bunu tanımlamamızı sağlıyor. Animasyonun sonunda görülen görseller s tuşuna basılarak kaydedilenler. Kurcalamak isteyenler aşağıdaki kodu alıp değiştirebilir.

(Kodda // işaretinin arkasına yazılanlar program tarafından okunmaz.
//saveFrame(“resim###”); diye yazdığımızda bu satır atlanır)

Sevgiler.

Animasyonun kodu:

int l=0;

void setup() {
size(600, 600);
background(80, 8, 128);
frameRate(10);
}

void draw () {
fill(int(random(0, 255)), int(random(0, 255)), int(random(0, 255)));
rect(mouseX, mouseY, l, l);
l++;
//saveFrame(“resim###”);
}

void keyPressed() {
if (keyCode==’s’);
saveFrame();
}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store