10 satırlık bir harf programı…

Processing’te harf çizimi yapmak oldukça eğlenceliymiş. 10 satırlık kısa bir programla hareketli harfler çizebiliyoruz.

If gibi komutlarla birleştirilip çok daha eğlenceli çalışmalar yapılabilir.

Kodu:

void setup() {
size (300, 300);
textSize(130);
textAlign(CENTER);
}
void draw() {
background(144, 37, 37);
text(key, mouseX, mouseY);
saveFrame(“pic###.jpg”);
}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store